Semalt: Onlaýn maglumatlary çykarmak üçin iň meşhur 10 web gurallary

Islän ýeriňizden birnäçe sahypadan maglumat çykarmak we çalt gözleg taslamasy etmek isleseňiz, bu web gyryş gurallary hiç hili kynçylyksyz onlaýn maglumatlary çykarmaga kömek eder. Olary ulanmak has aňsat we beýleki şuňa meňzeş programmalara garanyňda has gowy wariantlar we desgalar bilen gelýär. Bu gurallar ulanyjylaryň köp wagtyny we güýjüni tygşytlamak bilen derrew peýdaly maglumatlary çykarmak üçin döredildi.

Bu ýerde size bu programmalaryň käbiri mugt, beýlekileri hem premium, hem-de tölenmedik wersiýalarda gelýändigini aýdaýyn. Synag möhleti gutarandan soň premium meýilnamasyndan peýdalanmaly bolarsyňyz:

1. Import.io:

Import.io iň häzirki zaman we ösen tehnologiýasy bilen tanalýar we web döredijiler we hünärmenler üçin hünärmenler üçin ajaýyp programma. Belli bir web sahypalaryndan maglumatlary almaga kömek edip biler we birnäçe minutyň içinde CSV faýllaryna eksport edip biler. Codeüzlerçe müňlerçe web sahypalary hiç hili kod setirini ýazman gyrylyp bilner we Import.io talaplaryňyza görä size 1000 API gurar.

2. Dexi.io:

“CloudScrape” diýlip atlandyrylýan “Dexi.io” birnäçe sekundyň içinde takyk we tertipli maglumatlary almaga kömek eder. Bu programmany göçürip almak hökman däl, sebäbi Dexi.io brauzer esasly redaktor we web skraperi bolup, ol diňe bir sahypalaryňyzy gyrman, eýsem amatly gezýär ýa-da indeksleýär. Box.net we Google Drive-da maglumatlary ýygnaýar we tygşytlaýar we JSON we CSV-e eksport edýär.

3. Webhouse.io:

Webhouse.io, brauzer esasly web skraperi we ýekeje API bilen web sahypalaryňyzy gözden geçirýän we çykarýan programma. 240-dan gowrak dilde maglumatlary çykaryp bilýär we RSS, XML we JSON ýaly formatlary goldaýar.

4. Scrapinghub:

“Scrapinghub”, bulut esasly web gyryş programmasy we maglumat çykaryjy. “Crawlera” diýlip atlandyrylýan belli, güýçli proksi rotatoryny ulanýar. Aýlanyp geçýän botlar sahypaňyzy gözleg motorlarynda dogry görkezmäge kömek eder we zyýanly ýa-da otrisatel botlardan halas eder. Premium meýilnamasy aýda 25 dollar töweregi bolar, mugt wersiýasy bolsa çäkli mukdarda aýratynlyklar bilen üpjün ediler.

5. Visual Scraper:

Visual Scraper, ulanyjylar üçin birnäçe web sahypasyny we bloglary gaýtadan işläp bilýän giňişleýin we abraýly web maglumatlary çykaryjy bolup, netijeler birnäçe sekundyň içinde alynýar. Soňra maglumatlaryňyzy XML, JSON, CSV we SQL görnüşinde alyp bilersiňiz.

6. Outwit Hub:

“Outwit Hub”, ajaýyp we deňsiz-taýsyz maglumatlary çykarmak aýratynlyklary sebäpli web gözlegimizi aňsatlaşdyrýan peýdaly we ajaýyp “Firefox” goşmaçasydyr. Web sahypalaryna awtomatiki göz aýlap bilersiňiz we islenýän maglumatlary birnäçe formatda alyp bilersiňiz.

7. Gyryjy:

Scraper ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen iň meşhurdyr we alnan maglumatlaryňyzy Google elektron tablisalaryna eksport edýär. Başlangyçlar we hünärmenler tarapyndan ulanyp boljak mugt programma. Diňe maglumatlary buferine göçürmeli we Scraper-iň özi üçin işlemegine rugsat bermeli.

8. 80 kanun:

Bu, talaplaryňyza görä maglumatlaryňyzyň hilini kesgitläp bilýän güýçli we çeýe web skraperi we maglumat çykaryjy. Çalt işleýär we bäş-on sekuntda islenýän maglumatlary alýar. Häzirki wagtda “PayPal”, “MailChimp” we başgalar ýaly kompaniýalar tarapyndan ulanylýar.

9. Spinn3r:

“Spinn3r” -iň kömegi bilen ähli maglumatlary professional saýtlardan, sosial media torlaryndan, RSS iýmitlerinden, ATOM habarlaryndan we habar beriş serişdelerinden almak gaty aňsat. JSON faýllary görnüşinde islenýän netijeleri berýär.

10. ParseHub:

ParseHub AJAX, JavaScript, gönükdirme we gutapjyklary goldaýan web sahypalaryny gyryp biler. Siziň üçin birnäçe sahypany gözleýär we resminamalaryňyzy aňsatlyk bilen kesgitlemek üçin ajaýyp maşyn öwreniş tehnologiýasy bar. Mugt elýeterlidir we Mac OS X, Windows we Linux-a girip bolýar.

mass gmail